МАЌОМОТИ ИЉРОИЯИ
ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ ШАЊРИ РОЃУН БАРОИ ИШЃОЛИ МАНСАБЊОИ ХОЛИИ ЗЕРИН ОЗМУН ЭЪЛОН МЕНАМОЯД:
-роњбари дастгоњи раиси шањр-1љой, маоши мансабї, 2758 сомонї:
-сармутахассиси шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеаи дастгоњи раиси шањр-1љой, маоши мансабї 1149 сомонї:
-мутахассиси пешбари бахши молия ва хољагии дастгоњи раиси шањр 1-љой, маоши мансабї 942,60 сомонї:
-мутахассиси пешбари бахши сармоягузорї ва идораи амволи МИЊД-и шањр 1-љой, 942,60 маоши мансабї, сомонї:
-мутахассиси пешбари бахши рушди иќтисод ва савдои МИЊД-и шањр 1-љой, маоши мансабї 942,60 сомонї:
-мутахассиси пешбари шуъбаи меъморї ва шањрсозии МИЊД-и шањр 1-љой, маоши мансабї 942,60 сомонї:
-мутахассиси пешбари шуъбаи маорифи шањри Роѓун 1-љой, маоши мансабї 942,60 сомонї:
-мутахассиси пешбари бахши бойгонии МИЊД-и шањр -1љой, маоши мансабї 942,60 сомонї:

МАЌОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАЊРАК ВА ДЕЊОТ:
-сармутахассис-заминсози Љамоати шањраки Оби Гарм- 1љой, маоши мансабї 1149 сомонї:
-сармутахассис-сармуњосиби Љамоати дењоти Ќади Об- 1љой, маоши мансабї 1149 сомонї:
-мутахассиси пешбар-нозири мизи њарбии Љамоати шањраки Оби Гарм -1 љой, маоши мансабї 942,60 сомонї:
-мутахассиси пешбар-нозири мизи њарбии Љамоати дењоти Сичароѓ -1 љой,маоши мансабї 942,60 сомонї:
-мутахассис оид ба масъалањои андози Љамоати шањраки Оби Гарм- 1 љой, маоши мансабї 776,40 сомонї
-мутахассис оид ба масъалањои андози Љамоати дењоти Ќади Об- 1 љой, маоши мансабї 776,40 сомонї
Барои иштирок дар озмун ҳуљљатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:
-ариза ба унвони роњбари маќоми давлатї (Раиси шањр)
-вараќаи шахсии бањисобгирии кадрњо (бо 2 дона сурати андозаи 4 х 6)
– тарљумаи њол
– нусхаи њуљљатњо дар бораи тањсилот
– нусхаи дафтарчаи мењнатї; (ба ѓайр аз њолатњое, ки шахс собиќаи мењнатї надорад)
– нусхаи шиноснома
-нусхаи син
-маълумотнома оид ба вазъи саломатї шакли 038 УЕ
– раќами мушаххасси андозсупоранда
-маълумотномаи љои истиќомат ва њайати оила.
-маълумотнома дар бораи даромад ва вазъи молу мулк (аз Нозироти андоз)
-маълумотнома оид ба надоштани доѓи судї

Талаботи тахассусї барои
ишѓоли мансабњои маъмурии хизмати давлатї:
Барои ишѓолкунандагони мансаби роњбари дастгоњи раиси шањри Роѓун:
-тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
-3 сол собиќаи хизмати давлатї дар мансабињои катигорияи дуюм ё 6 сол собиќаи умумии мењнат хизмати давлатї ё 7 сол умумии мењнат;
-дониш ва малакаи роњбарї, идоракунї, банаќшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;
-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорат ба роњ мондани њамкорї њамгоми татбиќи манфиатњои давлатї.
Барои ишѓолкунандагони мансаби сармутахассис:
-тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
-2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнат;
-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ
мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;
-малакаи кор бо компютер.
Барои ишѓолкунандагони мансаби мутахассиси пешбар:
-тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
-малакаи кор бо компютер.
Барои ишѓолкунандагони мансаби мутахассис:
-тањсилоти олї ё миёнаи касбї, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
-малакаи кор бо компютер.
Суроѓа барои ќабули њуљљатњо:
Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Роѓун
(шуъбаи ташкилї ва кор бо кадрњо).
Телефон: 8 (3134) 2-12-68.
Њуљљатњои довталабон баъди нашри эълон дар давоми 21 рўз ќабул карда мешавад.
Эзоњ: Њамзамон довталабон њуљљатњои дар боло зикршударо тариќи почтаи электронии roghun.kadrho@mail.ru метавонанд ирсол намоянд, инчунин, метавонанд нашри эълони озмунро дар сомонаи www.roghun.tj, www.ahd.tj дастрас намоянд. Иловапулї ба маоши мансабї барои собиќаи хизмати давлатї њар моњ ба андозаи муќарраргардида пардохт карда мешавад.

Барои ишѓолкунандагони мансаби мудир:
-тањсилоти олии касбї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;
-3 сол собиќаи хизмати давлатї ё 5 сол собиќаи умумии мењнат;
-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ
мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;
-малакаи кор бо компютер.